Mahal na Birhen ng CaysasayFacade of Mahal na Birhen ng Caysasay

Noong taong isang libo anim na raan at tatlo(1603), sa bayan ng Taal ay may isang barangay na ang tawag ngayon ay Caysasay. Dito ay naninirahhan si Juan Maningcad, isang manginigsda. Siya at isang tapat at marangal na tao.

Isang araw, siya ay lumabas upang mangisda nang may maibigay sa kanyang minamahal na anak ngunit sa halip na isda ang kanyang nahuli ay ang imahen ng Birhen ng Immaculada Concepcion ang kanyang nakita sa lambat. Ito ay may anim na pulgada ang taas at nagniningning kahit ito'y basang-basa. Walang sinumang makapagsabi kung kailan at saan ito nagmula. May mga haka-hakang ito'y dala-dala ng mga Kastila sa kanilang paglalakbay-dagat noong mga nakaraan taon; maaring ito'y inihagis sa nangangalit na karagagan upang ito'y maging mapayapa at ito'y nadala ng agos papunta sa ilog o di-kaya'y hindi sinadadyang nahulog sa isang taong namamaybay sa ilog.

Sa kababalaghang nasaksihan, hindi malaman ni Juan Maningcad kung ano ang kanyang gagawin. Dahil sa likas na maka-Diyos, siya'y nagpatirapa sa harap ng imahen ng Mahal na Birhen sa kanyang tahanan. Ang balita tungkol sa pagkakita sa imahen ay mabilis na dumalat at nang ito'y makaabot sa kaalaman ng pari sa kabayanan at ng tagahatol na kinatawan ng hari ng Espanya ay agad nilang tinungo and bahay ni Juan kahit walang pahintulot sa nakatataas upang alamin ang katotohanan. Doon natagpuan nila ang napakagandang imahen ng Mahal na Ina na nagninigning na parang isang bituin. Agad silang nagsiluhod bilang pagpipitagan at nagdesisyong dalhin ito sa bayan ng Taal kung saan may kapistahang ipinagdiriwang.

Isang biyudang nagngangalang Doña Maria Espiritu ang naatasang mangalaga sa imahen. Agad siyang nagpagawa ng isang tabernakulo para sa Birheng walang kasingrikit. Ngunit laking gulat niya nang masaksihan na ang imahen ay nawawala sa gabi at bumabalik sa dating lalagyan tuwing umaga.

Altar of Mahal na Birhen ng Caysasay

Dahil sa matinding pag-aalala, agad nagtungo ang biyuda sa pari upang ipaalam ang nangyari sa imahen. Nagdesisyon ang pari na sumama sa tahangn ng babae at laking gulat nila nang masaksihan na wala na doon ang imahen at walang makapagsabi kung saan ito nagtungo. Lalo silang nabigla na walang anu-ano'y nagbukas ang tabernakulo at muli'y nagbalik ang imahen.

Hindi lamang miminsan na sila'y nagbantay at nakasaksi sa pag-alis at pagbalik ng Birhen sa bahay. Ang lahat ay naguluhan sa milagrong nangyayari sapagkat hindi nila alam kung ano ang nais ng Mahal na Birhen. Isang gabi, laking tuwa ng lahat na nagbabantay nang marinig nila ang isang tinig na naging daan upang matanto nila ang hangarin ng Mahal na Birhen. Sinundan nila ito dala-dala ang kanilang kandila at ilawan na nagsisilbing ilaw sa daan hanggang marating nila ang nayon ng Caysasay, lugar na nakalaan upang pagtayuan ng sanktwaryo ng Mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion.

Makalipas ang ilang panahon ay ipinasya ng pari na kuhanin at itago na ang imahen sa simbahan. Ngunit nagpatuloy pa rin ang himalang pag-alis ng Mahal na Birhen. Isang araw, dahil sa pagpipilit ng pari at ng mga tao na itago ang imahen, bigla na lamang itong naglaho nang tuluyan at walang makapagsabi kung saan ito matatagpuan. Makalipas ang ilang araw, may dalawang babaeng nagngangalang Maria Bagohin at Maria Talain ang nangahoy sa lugar na malapit sa pinagkakitaan sa Birhen. Ang hindi sinasadyang muling pagkakatagpo sa Birhen at nagdulot sa kanila ng matinding kaligayahan. Sila'y lumapit sa isang balon at doon nila naaninaw ang Mahal na Birhen. Itiningala nila ang kanilang mga mata at doon nila nakita ang Birhen na natatanglawan ng kandila. Doon pala ito nagtuntong sa sampagitang mayabong.

Image of Mahal na Birhen ng Caysasay

Sa gayong pagkakita, pinarangalan nila kapagkaraka ang Mahal na Ina at agad silang pumunta sa Taal upang ibalita sa pari. Hindi agad sila pinaniwalaan at pinagbuhatan pa ng kamay at inakusahang mga sinungaling. Niyaya nila ang pari at sinabing tatangapin nila ang kaparusahan kung sa lugar na iyon at di nila matatagpuan ang Birhen. Dahil sa narinig, sumama sa dalawang binibini ang pari at doon sa kahoy ay nakita nga niya ang imahen ng Birhen. Mula noon, tuwing mawawala ang Birgen, sa lugar ng Caysasay nila ito matatagpuan. Kaya sila at nagdesisyon ng magtayo ng tuklong sa lugar na kung saan ito laging nakikita nang palagian.

Nais ipaalam sa lahat na ang imahen ay pinangalanang Birhen ng Caysasay sa kadahilanang ito'y naliligiran ng mga ibong kasaykasay (kingfisher sa wikang Ingles) noong ito ay matagpuan ng mga babae sa puno ng sampaguita. At ito rin ang pangalan na ibinigay sa barangay na laging pinagkakakitaan sa Birhen.

Noong una ang kinatatayuan nitong benditong simbahan ay kagubatan na ngayo'y naging kabayanan. Pagkalipas ng maraming taon, ipinagiba ang tuklong at pinalitan ito ng mas matibay na pundasyon. Bukod sa mabato at kagubatan ang pinagtatayuan ng simbahan, ang tubig sa lugar na ito ay alat at di-maaaring inumin ng tao. Sila'y nanalangin sa Mahal na Ina at laking tuwa nila nang may tubig na biglang bumukal sa binabagong simbahan. Ito'y tubig-tabang at maaaring inumin ninuman.

Noon panahong ding iyon ay may utos na dumating na ang laht ng Intsik at dapat dakpin at patayin. Nang makarating sa Taal ang nakasisindak na utos, agad pinapatay ang lahat ng Intsik sa kabayanan. Isa sa mga ito at si Haybing na noo'y isand deboto sa Mahal na Birhen ng Caysasay. Siya'y dinakip at pinapugutan ng ulo. Kinaumagahan ay nakita nila itong buhay na buhay sa may pinto ng simbahan. Hindi makapaniwala ang lahat nang nakasaksi kung paano siya muling nabuhay gayong kitang-kita nila nang ito'y pugutan ng ulo. Sinabi ni Haybing na siya'y nabuhay sa tulong ng Mahal na Ina. Pinagdugtong nito ang kanyang ulo at katawan.

Sa laking tuwa sa Birhen Inang naaawa, siya'y nangakong maglilingkod, mag-aalay sa kanya sa simbahan ng Caysasay hanggang sa siya'y bawian ng buhay. Pero makalipas ang ilang taon ay nakalimutan na ni Haybing ang kanyang pangako. Isang araw ng Sabado, lumabas siya upang mag-araro. Nakasalubong siya ng isang taong patungo sa simbahan at nakapagtanong sa kanya ng ganito: Haybing na walang budhi, bakit panako mo'y agad nabali? Matagal na iyon at napaglingkuran ko na siya sa mabahang panahon at ang paglilingkod ko'y sa asawa ko naman nakalaan, ang tugon ni Haybing. Pagkaraang mabigkas ang mga ito, ang torong di-dating marahas at lumingod kay Haybing at sinuwag hanggang siya'y mapatay nang tuluyan.

Ganito pala ang ganti ng Birheng kawili-wiwi. Kung kaya nga hindi dapat gawing biro ang mga pangako sa Birheng Inang inaamo.

Ito'y ilan lamang sa mga di-matarok at di-malirip na mga himala na ipinakita ng Mahal na Birhen ng Caysasay.

Manapa'y ang lahat ng mga himalang ito'y matanim sa puso ng maraming tao upang sila'y maging mga deboto ng Mahal na Birhen na ngayo'y naluluklok sa nayon ng Caysasay sa Taal, Batangas.

Excerpt from Shrines, Incarnating Christ Today. St. Paul Philippines, 2004. Photos from blogspot.com, flickr.com.

« Previous Shrine Next Shrine »

Spiritual Readings


Sacred Scripture

Ang Mabuting Balita

Basahin ang ebanghelyo, unang pagbasa at salmo na gagamiting sa misa sa araw na ito sa wikang Tagalog.Sacred Tradition

Sacred Tradition

Read from the rich treasure of the writings of the saints and the church fathers.Woman praying

Prayer Habits

Let us try to practice these acts of piety which will lead us, almost without our realizing it, to contemplative prayer...


Helping hands

Instruments of Good Works

The instruments of good works: First of all, to love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy strength. Then, to love...


Man praying

Daily Examination of Conscience

Make a short examination of conscience before going to rest at night. Two or three minutes...