Ang Mabuting Balita Ngayong Araw

Sacred Scripture
April 7, 2020

Martes Santo

Ebanghelyo (Gospel) Juan 13:21-33, 36-38

Inihayag ni Jesus ang Pagtataksil sa Kanya

21 Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila, Pakatandaan ninyo: ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo.

22 Nagsimulang magtinginan ang mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. 23 Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya, 24 kaya't sinenyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, Itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. 25 Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba iyon?

26 Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinawsaw, sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. 27 Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, Gawin mo na ang dapat mong gawin. 28 Walang sinuman sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. 29 Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila'y pinapabili siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang, o kaya'y pinapabigyan niya ng limos ang mga dukha.

30 Nang makain na ni Judas ang tinapay, kaagad itong umalis. Noon ay gabi na.

Ang Bagong Utos

31 Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, Ngayo'y mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao, at sa pamamagitan niya ay mahahayag din ang karangalan ng Diyos. 32 At kapag nahayag na ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng Anak ng Tao, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak, at ito'y gagawin niya agad. 33 Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko noon sa mga Judio, Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko.

Inihayag ni Jesus ang Pagkakaila ni Pedro

36 Saan po kayo pupunta, Panginoon? tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, Sa pupuntahan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos.

37 Sumagot si Pedro, Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko ma'y iaalay ko para sa inyo.

38 Sumagot si Jesus, Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Pakatandaan mo: bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo akong ikakaila.

Unang Pagbasa Isaias 49:1-6

Ang Israel ang Tanglaw ng mga Bansa

1 Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong mga bansa.
Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang,
at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran.

2 Mga salita ko'y ginawa niyang singtalim ng espada,
siya ang sa aki'y laging nag-iingat.
Ginawa niya akong parang matulis na palaso
na anumang oras ay handang itudla.

3 Sinabi niya sa akin, "Israel, ikaw ay lingkod ko;
sa pamamagitan mo ako'y pupurihin ng mga tao."

4 Ngunit ang sagot ko, "Ako ay nabigo sa aking pagsisikap,
hindi nagtagumpay gayong ibinuhos ko ang aking lakas."
Gayunma'y ipinapaubaya ko kay Yahweh ang aking kalagayan,
na ako'y kanyang gagantimpalaan sa aking nakayanan.

5 Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ni Yahweh;
pinili niya ako para maging lingkod niya,
upang tipunin ang bayang Israel na nagkawatak-watak.
Binigyan ako ni Yahweh ng karangalan,
sa kanya nagbubuhat ang aking kalakasan.

6 Sinabi sa akin ni Yahweh:
"Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo.
Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi,
gagawin din kitang liwanag sa mga bansa
upang ang buong daigdig ay maligtas."

Salmo Awit 71:1-2, 3-4a, 5ab-6ab, 15, 17

Panalangin ng Isang Matanda Na

1 Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig,
huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig.

2 Tulungan mo po ako sapagkat ikaw ay matuwid,
ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig.

3 Ikaw nawa ang muog ko, aking ligtas na kanlungan,
matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang.

4 Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban,
sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan.

5 Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa,
maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na.

6 Sa simula at mula pa wala akong inasahang
sa akin ay mag-iingat, kundi tanging ikaw lamang;
kaya naman ikaw, Yahweh, pupurihin araw-araw.

15 Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay,
maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan;
hindi ko man nalalaman kung paanong ito'y gawin.

16 Pagkat ikaw, Panginoong Yahweh, malakas at makatuwiran,
ihahayag ko sa madla, katangiang iyo lamang.

17 Mula pa sa pagkabata ako'y iyong tinuruan,
hanggang ngayo'y hinahayag ang gawa mong kabutihan.

Source: angbiblia.net

More Articles


Sacred Tradition

Sacred Tradition

Read from the rich treasure of the writings of the saints and the church fathers.Woman praying

Prayer Habits

Let us try to practice these acts of piety which will lead us, almost without our realizing it, to contemplative prayer...


Helping hands

Instruments of Good Works

The instruments of good works: First of all, to love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy strength. Then, to love...


Man praying

Daily Examination of Conscience

Make a short examination of conscience before going to rest at night. Two or three minutes...