Ang Mabuting Balita Ngayong Araw

Sacred Scripture
August 20, 2019

Martes, Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon

Ebanghelyo (Gospel) Mateo 19:23-30

23 Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo: napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit! 24 Inuulit ko, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo, kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman."

25 Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito kaya't naitanong nila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" 26 Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay."

27 Nagsalita naman si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami'y sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?"

28 Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo: kapag naghahari na ang Anak ng Tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa labindalawang trono upang mamuno sa labindalawang lipi ng Israel. 29 Kapag iniwan ninuman ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap siya ng sandaang ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. 30 Ngunit maraming nauuna na magiging huli, at maraming nahuhuli na mauuna."

Unang Pagbasa Hukom 6:11-24a

Salmo Awit 85:9, 11-12, 13-14

Source: angbiblia.net

More Articles


Sacred Tradition

Sacred Tradition

Read from the rich treasure of the writings of the saints and the church fathers.Woman praying

Prayer Habits

Let us try to practice these acts of piety which will lead us, almost without our realizing it, to contemplative prayer...


Helping hands

Instruments of Good Works

The instruments of good works: First of all, to love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy strength. Then, to love...


Man praying

Daily Examination of Conscience

Make a short examination of conscience before going to rest at night. Two or three minutes...