Ang Mabuting Balita Ngayong Araw

Sacred Scripture
December 11, 2017

Lunes, Ika-2 Linggo ng Adbiyento

Ebanghelyo (Gospel) Lucas 5:17-26

Pinagaling ang Isang Paralitiko

17 Minsan, habang si Jesus ay nagtuturo, may mga Pariseo at mga tagapagturo ng Kautusan na nakaupo sa di-kalayuan. Sila'y galing sa lahat ng bayan ng Galilea at Judea, at sa Jerusalem. Nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y magpagaling ng mga maysakit. 18 Dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay ang maysakit sa harapan ni Jesus. 19 Wala silang madaanan dahil sa dami ng tao, kaya't umakyat sila sa bubungan, binakbak ito at ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. 20 Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan."

21 Pagkarinig nito'y nag-usap-usap ang mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo, "Sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan?"

22 Palibhasa'y alam ni Jesus ang kanilang pag-uusap, sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nag-iisip nang ganyan? 23 Alin ba ang mas madaling sabihin, 'Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan,' o 'Tumayo ka at lumakad'? 24 Ngunit upang malaman ninyo na ang Anak ng Tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa..." sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka na!" 25 Agad namang tumayo ang lalaki, at sa harap ng lahat ay binuhat niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. 26 Nanggilalas ang mga naroroon at nagpuri sila sa Diyos. Sila'y namangha at nagsabi, "Kahanga-hanga ang mga bagay na nasaksihan natin ngayon!"

Unang Pagbasa Isaias 35:1-10

Ang Landas ng Kabanalan

1 Muling sasaya ang ulilang lupain na matagal nang tigang;
mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto.

2 Ang disyerto ay aawit sa tuwa,
ito'y muling gaganda tulad ng mga Bundok ng Lebanon
at mamumunga nang sagana tulad ng Carmel at Sharon.
Mamamasdan ng lahat ang kaluwalhatian
at kapangyarihan ni Yahweh.

3 Inyong palakasin ang mahinang kamay,
at patatagin ang mga tuhod na lupaypay.

4 Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob:
"Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob!
Darating na ang Diyos, at ililigtas ka sa mga kaaway."

5 Ang mga bulag ay makakakita, at makakarinig ang mga bingi.

6 Ang mga pilay ay lulundag na parang usa,
aawit sa galak ang mga pipi.
Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig,
at dadaloy sa disyerto ang mga batis.

7 Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa,
sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig.
Ang dating tirahan ng mga asong-gubat,
ay tutubuan ng tambo at talahib.

8 Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan,
na tatawaging Landas ng Kabanalan.
Sa landas na ito ay hindi makakaraan,
ang mga makasalanan at mga hangal.

9 Walang leon o mabangis na hayop
na makakapasok doon; ito'y para lamang sa mga tinubos.

10 Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh
na masiglang umaawit ng pagpupuri.
Paghaharian sila ng kaligayahan.
Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman.

Salmo Awit 85:9ab at 10, 11-12, 13-14

9 Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas,
sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap.

10 Ang katapatan at pag-ibig ay magdadaup-palad,
ang kapayapaan at ang katuwira'y magsasamang ganap.

11 Sa balat ng lupa'y sadyang maghahari itong katapatan,
mula sa itaas, maghahari naman itong katarungan.

12 Gagawing maunlad ng Diyos na si Yahweh itong ating buhay,
ang mga halaman sa ating lupai'y bubungang mainam;

13 ang katarunga'y mauuna sa kanyang daraanan,
kanyang mga yapak, magiging bakas na kanilang susundan.

Source: angbiblia.net

More Articles


Sacred Tradition

Sacred Tradition

Read from the rich treasure of the writings of the saints and the church fathers.Woman praying

Prayer Habits

Let us try to practice these acts of piety which will lead us, almost without our realizing it, to contemplative prayer...


Helping hands

Instruments of Good Works

The instruments of good works: First of all, to love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy strength. Then, to love...


Man praying

Daily Examination of Conscience

Make a short examination of conscience before going to rest at night. Two or three minutes...