Ang Mabuting Balita Ngayong Araw

Sacred Scripture
July 19, 2018

Huwebes, Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon

Ebanghelyo (Gospel) Mateo 11:28-30

28 "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. 29 Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan 30 sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo."

Unang Pagbasa Isaias 26:7-9, 12, 16-19

7 Patag ang daan ng taong matuwid,
at ikaw, O Yahweh ang dito'y pumatag.

8 Sinusunod namin ang mga kautusan mo;
ikaw lamang ang aming inaasahan.

9 Pagsapit ng gabi'y hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa,
nangungulila sa iyo ang aking espiritu.
Kapag hinatulan mo ang mga tao sa daigdig,
malalaman nila kung ano ang matuwid.

12 Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan,
at anumang nagawa nami'y dahil sa iyong kalooban.

16 Hinanap ka nila sa gitna ng hirap,
nang parusahan mo'y ikaw ang tinawag.

17 Sa iyong harapan, katulad nami'y babaing manganganak,
na napapasigaw sa tindi ng hirap.

18 Matinding hirap ang aming dinanas,
ngunit ito'y nawalan ng kabuluhan,
wala kaming napagtagumpayang labanan,
at wala kaming anak na magmamana ng lupain.

19 Ngunit muling mabubuhay ang mga anak mong namatay,
mga bangkay ay gigising at aawit na may galak;
kung paanong ang hamog sa lupa ay nagpapasariwa,
ang espiritu ng Diyos ay nagbibigay-buhay.

Salmo Awit 102:13-21

13 Ikaw ay mahabag, tulungan ang Zion,
pagkat dumating na ang takdang panahon,
sa kalagayan niya ay dapat tumulong.

14 Mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod
bagama't nawasak at gumuhong lubos.

15 Ang lahat ng bansa kay Yahweh ay takot,
maging mga hari sa buong sinukob.

16 Itatayong muli ni Yahweh ang Zion,
kaluwalhatian niya'y mahahayag doon.

17 Daing ng mahirap ay iyong papakinggan,
di mo tatanggihan ang kanilang kahilingan.

18 Ito'y masusulat upang matunghayan,
susunod na lahing di pa dumarating; ikaw nga,
O Yahweh, ang siyang pupurihin.

19 Mula sa itaas, sa trono mong banal,
ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan.

20 Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong
ang hatol ay bitay,
upang palayain sa hirap na taglay.

21 Anupa't ang iyong ngala'y mahahayag, sa Zion,
O Yahweh, ika'y itatanyag;
at sa Jerusalem pupurihing ganap.

Source: angbiblia.net

More Articles


Sacred Tradition

Sacred Tradition

Read from the rich treasure of the writings of the saints and the church fathers.Woman praying

Prayer Habits

Let us try to practice these acts of piety which will lead us, almost without our realizing it, to contemplative prayer...


Helping hands

Instruments of Good Works

The instruments of good works: First of all, to love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy strength. Then, to love...


Man praying

Daily Examination of Conscience

Make a short examination of conscience before going to rest at night. Two or three minutes...